Štúdium na VŠEMvs

VŠEMvs ponúka na výber dennú formu štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou a externú formu štúdia kombinovanou metódou. Škola navyše poskytuje v prípade reálnej potreby aj možnosť uplatnenia individuálneho študijného plánu.

Moderne

Atraktívne

Inovatívne

Elektronická prihláška

Nezmeškaj termín a podaj si jednoducho elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium. Podávať môžeš:

do 30. septembra 2020

Formy a metódy štúdia

Vysoká škola pripravuje kvalifikovaných manažérov, ktorí nachádzajú uplatnenie v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách, organizáciách neziskového sektora ako aj v malých a stredných podnikoch v súkromnom i vo verejnom sektore. Vysoká škola svojou vzdelávacou a vedecko výskumnou činnosťou významne prispieva k rozvoju regiónov v Slovenskej republike.

 • Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
 • Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia.
 • Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.   
 • Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať:
  • prezenčnou metódou, 
  • dištančnou metódou alebo
  • kombinovanou metódou.
 • Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
 • Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

 

 • Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.  

Akreditované študijné programy v slovenskom jazyku

Bakalárske štúdium, Bc.

1. Verejné obstarávanie

Študijný program so zameraním na verejné obstarávanie sa zameriava na získanie praktických zručností v oblasti vykonávania a kontroly verejného obstarávania v podmienkach samosprávy. Objasňuje základné pojmy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prezentuje aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní v praxi, modelové situácie a prípadové štúdie z reálneho prostredia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci vo verejnej správe na pozíciách súvisiacich s verejným obstarávaním.

2. Digitalizácia verejnej správy

Študijný program so zameraním na digitalizáciu verejnej správy prináša vedomosti o novom prístupe k riešeniu digitalizácie verejnej správy. Vymedzuje dostupné nástroje digitalizácie a približuje procesy digitalizácie výkonu a kľúčové aspekty ich efektívnosti, kvality a poskytuje pohľad na súčasný stav poskytovaných e-služieb pre verejnosť a možnosti ich skvalitnenia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciách, ktoré podporujú rozvoj digitalizácie verejnej správy alebo priamo využívajú digitalizáciu pri výkone odborných úloh.

1. Manažment začínajúcich firiem (start up)

Študijný program so zameraním na Start up manažment ponúka zvládnutie kľúčových vedomostí nevyhnutných pri riadení začínajúcich projektov. Absolvent získa poznatky o modelovaní podnikateľského plánu, legislatívnych opatreniach nevyhnutných pri zakladaní podniku, pochopí podstatu fungovania trhu a dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Počas štúdia bude môcť využiť nielen vzdelávací potenciál pedagogických pracovníkov, ale zároveń konfrontovať svoje znalosti s odborníkmi z praxe. Absolvent je po ukončení štúdia schopný manažovať svoj vlastný, alebo podnikateľský nápad tretej osoby.

2. Marketingový manažment

Študijný program so zameraním na marketingový manažment je navrhnutý tak, aby podporil rast novej generácie digitálne zdatných marketingových špecialistov. Absolvent študijného zamerania sa oboznámi s inovatívnymi nástrojmi teórie a praxe marketingu ako trhovej analýzy, positioning značky a využitie komunikačných online nástrojov pri implementácii úspešných produktových kampaní. Teoretické vedomosti doplnia študentom odborníci a špecialisti pre oblasť digitálneho marketingu. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciach na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo aj v marketingových agentúrach.

1. Zdravotníctvo a sociálne služby

Štúdijný program so zameraním na ekonomiku a manažment vzdelávania umožňuje študentom osvojiť si rozsiahle množstvo vedomostí a praktických zručností z oblastí ekonomických teórií národohospodárkej a sociálnej politiky, verejného sektora a verejnej správy s osobitným zreteľom na sektorovú – vzdelávaciu politiku. Absolventi budú disponovať poznatkami nevyhnutnými pre výkon správy v oblasti školstva. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci v inštitúciách pôsobiacich vo vzdelávacom systéme, v inštitúciách spojených so sektorovým vzdelávaním a všeobecne vo verejných a súkromných organizáciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie, ako odborní pracovníci samosprávy v školstve a administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov.

2. Cestovný ruch

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manžment cestovného ruchu ponúka študnetom získať schopnosť tvoriť a realizovať produkty a programy cestovného ruchu doma a v zahraničí. Počas štúdia sa zúčastní prednášok odborníkov z praxe, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí v cieľových destináciach cestovného ruchu. Po úspešnom absolvovaní zamerania získa certifikát Sprievodcu cestovného ruchu. Uplatnenie absolventov štúdia je možné v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

Magisterské štúdium, Mgr.

1. Krízový manažment

Študijný program so zameraním na krítový mnažment vo verejnom sektore okrem základných informácií z národného a medzinárodného krízového manažmentu vo verejnej správe je zameraný aj na prehĺbenie vedomostí a nadobudnutie zručností a návykov z manažérstva rizika v orgánoch a inštitúciách verejného a privátneho sektora s dôrazom na posudzovanie a riadenie sociálnych rizík, rizík v oblasti BOZP a požiarnej ochrany v orgánoch územnej samosprávy a štátnej správy. Prínosom štúdia bude príležitosť pre študentov získať oprávnenia na Bezpečnostného technika BOZP a Požiarnej ochrany, ktoré úspešným absolventom umožní lepšie uplatnenie v praxi verejného aj podnikateľského sektora. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciach vo verejnej správe, ako i súkromnom sektore v oblastiach riadenia rizika, alebo krízového manažmentu.

2. Verejná správa v EÚ

Študijný program so zameraním na oblasť európskej verejnej správy poskytuje príležitosť na získanie najnovších poznatkov o medzinárodnej integrácii a politikách Európskej únie v oblasti hospodárskej politiky, regionálnej politiky, európskej sociálnej politiky a legislatívneho a administratívneho prostredia verejnej správy. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Študenti dokážu aplikovať odborné vedomosti z politík na národnej a európskej úrovni a uplatniť ich aj v oblasti vypracovávania, analyzovania a posudzovania návrhov strategických dokumentov, plánov, koncepcií a projektov vo verejnej správe.

1. Medzinárodné podnikanie a marketing

Študijný program so zameraním na medzinárodné podnikanie a marketing je určený predovšetkým pre študentov s orientáciou na zahraničné trhy, cudzie jazyky a preferenciu pracovať v medzinárodných spoločnostiach so znalosťou analyzovať zložité ekonomické vzťahy a s úspešnou implementáciou opodstatnených manažérskych rozhodnutí vyznačujúce sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Praktické vedomosti a skúsenosti si vedia osvojiť aj od odborníkov z praxe. Absolventi sa uplatnia na rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodnom priestore.

2. Manažment kvality a inovácie

Študijný program so zameraním na manažment kvality a inovácie je orientovaný na problematiku prosperity a konkurencieschopnosti firiem s cieľom uspokojovania potrieb  zákazníkov. Študenti  získavajú vedomosti a zručnosti potrebné pri budovaní a zdokonaľovaní systému kvality  v  podnikoch a organizáciách. Sú spôsobilí implementovať vylepšenia výrobkov a služieb, ako aj zavádzať  nové prístupy do fungovania a chodu organizácie, ktoré prinášajú vyššiu alebo novú  pridanú hodnotu. Získanými poznatkami a vedomosťami  včas reagovať na vznik krízy. Absolventi štúdijného zamerania sa dokážu uplatniť v prostredí právnych subjektov podnikania, ako aj v orgánoch a organizáciách štátnej a verejnej správy.

Rigorózne konanie, PhDr.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka záujemcom o rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác: v študijnom programe: VEREJNÁ SPRÁVA v študijnom odbore: Ekonómia a manažment v študijnom programe: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA v študijnom odbore: Ekonómia a manažment uchádzať sa o udelenie akademického titulu „doktor filozofie“ v skratke PhDr.

Doktorandské štúdium, PhD.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy: doktorandský študijný program Verejná správa  doktorandský študijný program Manažment malého a stredného podnikania.

Elektronická prihláška

Akreditované študijné programy v anglickom jazyku

Bakalárske štúdium, Bc.

Magisterské štúdium, Mgr.

Doktorandské štúdium, PhD.