Štúdium na VŠEMvs

VŠEMvs ponúka na výber dennú formu štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou a externú formu štúdia kombinovanou metódou. Škola navyše poskytuje v prípade reálnej potreby aj možnosť uplatnenia individuálneho študijného plánu.

Moderne

Atraktívne

Inovatívne

Elektronická prihláška

Nezmeškaj termín a podaj si jednoducho elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium. Podávať môžeš:

do 30. septembra 2020

Denná a externá forma štúdia

Vysoká škola pripravuje kvalifikovaných manažérov, ktorí nachádzajú uplatnenie v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách, organizáciách neziskového sektora ako aj v malých a stredných podnikoch v súkromnom i vo verejnom sektore. Vysoká škola svojou vzdelávacou a vedecko výskumnou činnosťou významne prispieva k rozvoju regiónov v Slovenskej republike.
 • Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
 • Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia.
 • Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.   
 • Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať:
  • prezenčnou metódou, 
  • dištančnou metódou alebo
  • kombinovanou metódou.
 • Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
 • Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

 

 • Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.  

Bakalárske štúdium

Na pôde VŠEMvs prednáša množstvo zaujímavých osobností a odborníkov zároveň. Tí disponujú bohatými skúsenosťami z oblasti praxe, ktoré neváhajú zakomponovať do svojich pútavých prezentácií. Pedagógovia sú taktiež otvorení akýmkoľvek diskusiám so študentmi. Toto všetko dodáva vysokoškolskému vzdelaniu na VŠEMvs výnimočnú pridanú hodnotu.
  • Stupeň štúdia: prvý – bakalársky študijný program
  • Získaný titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
  • Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

 

1. Financovanie verejných projektov

Študijný program so zameraním na projektové financovanie umožňuje získanie praktických zručností v oblasti financovania projektov samosprávy ako alternatívnej možnosti získania zdrojov samospráv na národnej i nadnárodnej úrovni s dôrazom na prezentáciu konkrétnych príkladov úspešnej realizácie financovania rozvojových projektov v prostredí samosprávy. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci vo verejnej správe na pozíciách súvisiacich s projektovým financovaním.

2. Verejné obstarávanie

Študijný program so zameraním na verejné obstarávanie sa zameriava na získanie praktických zručností v oblasti vykonávania a kontroly verejného obstarávania v podmienkach samosprávy. Objasňuje základné pojmy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prezentuje aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní v praxi, modelové situácie a prípadové štúdie z reálneho prostredia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci vo verejnej správe na pozíciách súvisiacich s verejným obstarávaním.

3. Digitalizácia verejnej správy

Študijný program so zameraním na digitalizáciu verejnej správy prináša vedomosti o novom prístupe k riešeniu digitalizácie verejnej správy. Vymedzuje dostupné nástroje digitalizácie a približuje procesy digitalizácie výkonu a kľúčové aspekty ich efektívnosti, kvality a poskytuje pohľad na súčasný stav poskytovaných e-služieb pre verejnosť a možnosti ich skvalitnenia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciách, ktoré podporujú rozvoj digitalizácie verejnej správy alebo priamo využívajú digitalizáciu pri výkone odborných úloh. 

 • Denná forma – dĺžka štúdia 3 roky
 • Externá forma – dĺžka štúdia 3 roky
  • Stupeň štúdia: prvý – bakalársky študijný program
  • Získaný titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
  • Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

 

1. Manažment začínajúcich firiem (start up)

Študijný program so zameraním na Start up manažment ponúka zvládnutie kľúčových vedomostí nevyhnutných pri riadení začínajúcich projektov. Absolvent získa poznatky o modelovaní podnikateľského plánu, legislatívnych opatreniach nevyhnutných pri zakladaní podniku, pochopí podstatu fungovania trhu a dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Počas štúdia bude môcť využiť nielen vzdelávací potenciál pedagogických pracovníkov, ale zároveń konfrontovať svoje znalosti s odborníkmi z praxe. Absolvent je po ukončení štúdia schopný manažovať svoj vlastný, alebo podnikateľský nápad tretej osoby.

2. Personálny manažment a ľudské zdroje

Študijný program so zameraním na personálny manažment prináša študentom komplexné poznatky z problematiky personálnej práce a personálneho manažmentu, riadenia operatívnych a evidenčných činností súvisiacich s náborovým procesom zamestnancov, systémom odmeňovania zamestnancov v priamom súlade so stratégiou a organizačnou kultúrou spoločnosti. Nové prístupy aplikované v praxi budú prezentované priamo odborníkmi pracujúcimi v nadnárodných korporáciách. Absolvent sa môže uplatniť v súkromnom, ako i verejnom sektore na pozíciach v oblastiach personalistiky a personálneho manažmentu.

3. Digitálny marketing

Študijný program so zameraním na digitálny marketing je navrhnutý tak, aby podporil rast novej generácie digitálne zdatných marketingových špecialistov. Absolvent študijného zamerania sa oboznámi s inovatívnymi nástrojmi teórie a praxe marketingu ako trhovej analýzy, positioning značky a využitie komunikačných online nástrojov pri implementácii úspešných produktových kampaní. Teoretické vedomosti doplnia študentom odborníci a špecialisti pre oblasť digitálneho marketingu. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciach na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo aj v marketingových agentúrach.

 • Denná forma – dĺžka štúdia 3 roky
 • Externá forma – dĺžka štúdia 3 roky
  • Stupeň štúdia: prvý – bakalársky študijný program
  • Získaný titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
  • Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

 

1. Ekonomika a manažment vzdelávania

Štúdijný program so zameraním na ekonomiku a manažment vzdelávania umožňuje študentom osvojiť si rozsiahle množstvo vedomostí a praktických zručností z oblastí ekonomických teórií národohospodárkej a sociálnej politiky, verejného sektora a verejnej správy s osobitným zreteľom na sektorovú – vzdelávaciu politiku. Absolventi budú disponovať poznatkami nevyhnutnými pre výkon správy v oblasti školstva. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci v inštitúciách pôsobiacich vo vzdelávacom systéme, v inštitúciách spojených so sektorovým vzdelávaním a všeobecne vo verejných a súkromných organizáciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie, ako odborní pracovníci samosprávy v školstve a administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov.

2. Ekonomika a manažment zdravotníctva a sociálnych služieb

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manažment zdravotníctva a sociálnych služieb ponúka študentom osvojiť si rozsiahle množstvo vedomostí a praktických zručností z oblastí ekonomických teórií, národohospodárskej a sociálnej politiky, verejného sektora a verejnej správy s osobitným zreteľom na sektorovú – zdravotnú politiku a s osobitným zreteľom na teóriu a prax sociálnych služieb. Absolvent vie organizovať, riadiť a zabezpečovať sociálne služby, sociálne poradenstvo, prevenciu, sociálno právnu ochranu. Je schopný sledovať, analyzovať, hodnotiť a navrhovať riešenia v oblasti služieb vo všetkých oblastiach ich využívania. Štúdium je obohatené o účasť expertov z praxe. Absolventi môžu pôsobiť na všetkých úrovniach verejnej politiky, správy, sociálnej ochrany a v službách.

3. Ekonomika a manažment cestovného ruchu

Štidijný program so zameraním na ekonomiku a manžment cestovného ruchuponúka študnetom získať schopnosť tvoriť a realizovať produkty a programy cestovného ruchu doma a v zahraničí. Počas štúdia sa zúčastní prednášok odborníkov z praxe, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí v cieľových destináciach cestovného ruchu. Po úspešnom absolvovaní zamerania získa certifikát Sprievodcu cestovného ruchu. Uplatnenie absolventov štúdia je možné v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

 • Denná forma – dĺžka štúdia 3 roky
 • Externá forma – dĺžka štúdia 3 roky

Magisterské štúdium

  • v dennej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
  • v externej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
  • Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

 

1. Verejná správa v Európskej únií

Študijný program so zameraním na digitalizáciu verejnej správy prináša vedomosti o novom prístupe k riešeniu digitalizácie verejnej správy. Vymedzuje dostupné nástroje digitalizácie a približuje procesy digitalizácie výkonu a kľúčové aspekty ich efektívnosti, kvality a poskytuje pohľad na súčasný stav poskytovaných e-služieb pre verejnosť a možnosti ich skvalitnenia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciách, ktoré podporujú rozvoj digitalizácie verejnej správy alebo priamo využívajú digitalizáciu pri výkone odborných úloh.

2. Regionálny rozvoj a zvyšovanie konkurenciaschopnosti

Študijný program so zameraním na oblasť európskej verejnej správy poskytuje príležitosť na získanie najnovších poznatkov o medzinárodnej integrácii a politikách Európskej únie v oblasti hospodárskej politiky, regionálnej politiky, európskej sociálnej politiky a legislatívneho a administratívneho prostredia verejnej správy. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Študenti dokážu aplikovať odborné vedomosti z politík na národnej a európskej úrovni a uplatniť ich aj v oblasti vypracovávania, analyzovania a posudzovania návrhov strategických dokumentov, plánov, koncepcií a projektov vo verejnej správe.

3. Manažment rizika vo verejnom sektore

Študijný program so zameraním na manažment rizika vo verejnom sektore okrem základných informácií z národného a medzinárodného krízového manažmentu vo verejnej správe je zameraný aj na prehĺbenie vedomostí a nadobudnutie zručností a návykov z manažérstva rizika v orgánoch a inštitúciách verejného a privátneho sektora s dôrazom na posudzovanie a riadenie sociálnych rizík, rizík v oblasti BOZP a požiarnej ochrany v orgánoch územnej samosprávy a štátnej správy. Prínosom štúdia bude príležitosť pre študentov získať oprávnenia na Bezpečnostného technika BOZP a Požiarnej ochrany, ktoré úspešným absolventom umožní lepšie uplatnenie v praxi verejného aj podnikateľského sektora. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciach vo verejnej správe, ako i súkromnom sektore v oblastiach riadenia rizika, alebo krízového manažmentu. 

 • Denná forma – dĺžka štúdia 2 roky
 • Externá forma – dĺžka štúdia 2 roky
  • v dennej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
  • v externej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
  • Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

 

1. Medzinárodný manažment a pidnikanie na zahraničných trhoch

Študijný program so zameraním na medzinárodný manažment je určený predovšetkým pre študentov s orientáciou na zahraničné trhy, cudzie jazyky a preferenciu pracovať v medzinárodných spoločnostiach so znalosťou analyzovať zložité ekonomické vzťahy a s úspešnou implementáciou opodstatnených manažérskych rozhodnutí vyznačujúce sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Praktické vedomosti a skúsenosti si vedia osvojiť aj od odborníkov z praxe. Absolventi sa uplatnia na rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodnom priestore.

2. Personálny manažment a ľudské zdroje

Študijný program so zameraním na personálny manažment poskytuje študentom schopnosť osvojiť si vedomosti potrebné pri riadení zamestnancov, zamestnaneckých vzťahov s maximálnym využitím potenciálu ľudských zdrojov. Absolvent ovláda nástroje, postupy, metódy stanovovania cieľov a vytvárania politík v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, vrátane rozvoja tak radových zamestnancov, ako aj manažmentu, v súlade so strategickými cieľmi organizácie a organizačnou kultúrou. Nové poznatky z oblasti poskytnú aj odborníci z praxe. Absolvent sa môže uplatniť v súkromnom, ako i verejnom sektore na pozíciách v oblastiach personalistiky a personálneho manažmentu.

3. Manažment kvality, riadenie inovácií a controlling

Študijný program so zameraním na manažment kvality, riadenie inovácií a controlling je orientovaný na problematiku prosperity a konkurencieschopnosti firiem s cieľom uspokojovania potrieb zákazníkov. Študenti získavajú vedomosti a zručnosti potrebné pri budovaní a zdokonaľovaní systému kvality v podnikoch a organizáciách. Sú spôsobilí implementovať vylepšenia výrobkov a služieb, ako aj zavádzať nové prístupy do fungovania a chodu organizácie, ktoré prinášajú vyššiu alebo novú pridanú hodnotu. Získanými poznatkami a vedomosťami včas reagovať na vznik krízy. Absolventi štúdijného zamerania sa dokážu uplatniť v prostredí právnych subjektov podnikania, ako aj v orgánoch a organizáciách štátnej a verejnej správy.

4. Manažment digitálnych médií

Študijný program so zameraním na manažment digitálnych médií je určný predovšetkým pre študentov so záujmom o pokračovanie kariéry digitálneho marketéra. Absolvent zamerania je schopný vytvárať a udžiavať digitálnu prítomnosť organizácie. Je zodpovedný za tvorbu a marketing obsahu webovských stránok, mikrostránok, sociálnych sietí, ako aj vyhľadávanie príležitostí pre šírenie dobrého mena organizácie a budovania vzťahov so širokou verejnosťou a zákazníkmi. Pre úspech v stále sa rozvíjajúcej oblasti online médií mu poskytnú pomoc externí odborníci pre jednotlivé oblasti manažmentu digitálnych médií. Absolvent sa môže uplatniť na pozíciách na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo prípadne v marketingových agentúrach.

5. Procesný manažment a audit procesov

Študijný program so zameraním na manažment a audit procesov skúma identifikáciu kľúčových procesov prebiehajúcich v organizáciách a tiež vypracovávať súhrnnné plány a programy auditov, vykonávať činnosti interného audítora, overovať dodržiavanie interných smerníc a prevádzkových činností organizácií, spracovávať výstupy interného auditu vo forme správ, poskytovať poradenstvo a konzultácie v oblasti pôsobnosti interného audítora procesov. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolvent štúdia sa vie uplatniť na pozíciách interného audítora so zameraním na systémy riadenia podnikových procesov.

6. Učiteľstvo ekonomických predmetov

Študijný program so zameraním na manažment kvality, riadenie inovácií a controlling je orientovaný na problematiku prosperity a konkurencieschopnosti firiem s cieľom uspokojovania potrieb zákazníkov. Študenti získavajú vedomosti a zručnosti potrebné pri budovaní a zdokonaľovaní systému kvality v podnikoch a organizáciách. Sú spôsobilí implementovať vylepšenia výrobkov a služieb, ako aj zavádzať nové prístupy do fungovania a chodu organizácie, ktoré prinášajú vyššiu alebo novú pridanú hodnotu. Získanými poznatkami a vedomosťami včas reagovať na vznik krízy. Absolventi štúdijného zamerania sa dokážu uplatniť v prostredí právnych subjektov podnikania, ako aj v orgánoch a organizáciách štátnej a verejnej správy.

 • Denná forma – dĺžka štúdia 2 roky
 • Externá forma – dĺžka štúdia 2 roky